Портал вакансій медичних працівників

Лікар загальної практики - сімейний лікар

КНП "Володимирецький ЦПМСД"

Державна власність

Вакансія актуальна з 2024-03-01 до 2024-12-31

Адреса закладу: Рівненська обл. Володимирець, смт.Володимирець, вул.Грушевського,39
Контактна особа: Волочнюк Олександр Васильович
0983354656
[email protected]

Посадові обов’язки

Лікар загальної практики - сімейний лікар виконує такі функціональні завдання та обов'язки: Керується чинним законодавством України про охорону здоров’я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я, організацію медико-санітарної допомоги, орієнтується на міжнародні вимоги щодо основних компетенцій лікаря загальної практики-сімейного лікаря. Надає населенню ПМД, координує надання допомоги з іншими фахівцями первинної, вторинної і третинної допомоги. Здійснює медичне обслуговування населення, безпосередньо пов’язане з наданням ПМД за програмою медичних гарантій пацієнтам, які здійснили своє право на вільний вибір лікаря та належать до практики останнього відповідно до галузевих стандартів. Забезпечує динамічне спостереження за станом здоров’я пацієнтів із використанням фізикальних, лабораторних та інструментальних досліджень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.. Проводить діагностику та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, відповідно до медико-технологічних документів, формує клінічний маршрут пацієнта. Формує ефективні стосунки з пацієнтом на основі партнерства та поваги до особистості. Оцінює епідеміологічні характеристики населення та приймає відповідні рішення. Аналізує та враховує інформацію щодо обстеження пацієнта, розробляє план медичного обслуговування пацієнта та узгоджує його з пацієнтом. Організовує та забезпечує динамічне спостереження за пацієнтами із діагностованими хронічними захворюваннями (супровід пацієнтів із хронічними захворюваннями та станами), що включає комплекс діагностичних та лікувальних втручань, які передбачені галузевими стандартами. Надає медичну допомогу пацієнтам з декількома захворюваннями, в тому числі при поєднанні гострих і хронічних захворювань, визначає тактику лікування кожного з цих захворювань та добирає індивідуальний комплекс лікувально-профілактичних заходів. Забезпечує дотримання принципів раціональної фармакотерапії. Приймає участь в організації медико-психологічної допомоги одиноким, людям похилого віку, особам з обмеженими можливостями. Надає в межах ПМД невідкладну медичну допомогу у разі розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, якщо такий розлад стався під час прийому пацієнта лікарем з надання ПМД та якщо пацієнт не потребує екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Направляє відповідно до медичних показань пацієнтів, які не потребують екстреної медичної допомоги, для надання їм вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Взаємодіє з надавачами вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта. Проводить обов’язкові медичні втручання щодо пацієнтів з наявними факторами ризику розвитку окремих захворювань. Надає допомогу на ранніх недиференційованих стадіях захворювання. Здійснює профілактичні втручання, що включають: вакцинацію відповідно до вимог календаря профілактичних щеплень; підготовлення та надсилання повідомлень про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення; проведення епідеміологічних обстежень поодиноких випадків інфекційних хвороб.надає консультативну допомогу, яка спрямована на усунення або зменшення звичок і поведінки, що становлять ризик для здоров’я (тютюнокуріння, вживання алкоголю, інших психоактивних речовин, нездорове харчування, недостатня фізична активність тощо) та формування навичок здорового способу життя. Забезпечує динамічне спостереження за неускладненою вагітністю та (у разі потреби) направлення до лікаря акушера-гінеколога закладу вторинної медичної допомоги. Здійснює медичне спостереження за здоровою дитиною. Надає окремі послуги паліативної допомоги пацієнтам усіх вікових категорій, що включає: регулярну оцінку стану важкохворого пацієнта та його потреб; оцінку ступеня болю та лікування больового синдрому; призначення наркотичних засобів та психотропних речовин відповідно до законодавства, включаючи оформлення рецептів для лікування больового синдрому; призначення лікування для подолання супутніх симптомів (закрепи, нудота, задуха тощо); консультування та навчання осіб, які здійснюють догляд за пацієнтом; координацію із забезпечення медичних, психологічних тощо потреб пацієнта. Надає паліативну та хоспісну допомогу пацієнтам в умовах стаціонару вдома в межах ПМД, кваліфікаційних вимог та ліцензійних умов відповідно до порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та контролю за їх обігом. Направляє пацієнтів відповідно до медичних показань для надання їм паліативної допомоги в обсязі, що виходить за межі ПМД. Призначає лікарські засоби та медичні вироби, технічні засоби медичної реабілітації з оформленням відповідних документів згідно з вимогами законодавства. Здійснює ведення первинної облікової документації, оформлення довідок, листків непрацездатності та направлень для проходження медико-соціальної експертизи, а також лікарських свідоцтв про смерть. Взаємодіє з соціальними службами для пацієнтів, соціальні умови життя яких впливають на здоров’я. Взаємодіє із суб’єктами системи громадського здоров’я. Оцінює епідеміологічні характеристики захворюваності населення та приймає відповідні рішення. Аналізує та враховує інформацію щодо обстеження пацієнта; розробляє план медичного обслуговування та узгоджує його з пацієнтом. Виконує загальні види лікарських маніпуляцій. Проводить профілактичну роботу з виявлення ранніх та прихованих форм захворювання і факторів ризику, імунопрофілактику захворювань, експертизу тимчасової втрати працездатності пацієнтів. Організовує медико-соціальну і побутову допомогу самотнім, людям похилого віку, інвалі¬дам та хронічним хворим. Надає консультативну допомогу сім'ям з питань: планування сім'ї, етики, психології, гігієни, соціальних аспектів сімейного життя, виховання дітей, підготовки їх до дитячих дошкільних закладів, шкіл та профорієнтації. Проводить навчання у «Школі здоров’я» для пацієнтів з серцево-судинними, онкологічними захворюваннями, цукровим діабетом та пропаганду здо¬рового способу життя, запобігання захворювань. Планує свою роботу та проводить аналіз її результатів. Веде лікарську документацію. . Дотримується принципів медичної деонтології. Постійно удосконалює свій професійний рівень Забезпечує безперервність надання ПМД. Забезпечує проведення тестування на антиген SARS-CoV-2 на базі А ЗПСМ. Організовує забір зразків матеріалу для тестування на SARS-CoV-2 (за місцем надання ПМД або за місцем проживання (перебування) пацієнта/пацієнтки в разі такої необхідності) у пацієнтів з підозрою на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та їх транспортування у лабораторний центр, незалежно від наявності у пацієнта/пацієнтки поданої декларації про вибір лікаря. Забезпечує ознайомлення контактних осіб, а також осіб з підозрою або підтвердженим діагнозом гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, із карантинними заходами і важливістю самоізоляції. Організовує лікування пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, незалежно від наявності у пацієнта/пацієнтки поданої декларації про вибір лікаря. При необхідності забезпечує виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги для надання екстреної медичної допомоги пацієнтам/пацієнткам у разі погіршення їх стану.

Кваліфікаційні вимоги

До лікаря загальної практики - сімейного лікаря встановлюються такі кваліфікаційні вимоги: . Лікар загальної практики - сімейний лікар вищої кваліфікаційної категорії: повна вища осві¬та (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина» за спеціальністю «Лікувальна справа» або «Педіатрія». Спеціалізація за фахом «Загальна практика - сімейна медицина» (інтернатура, кур¬си спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні ци¬кли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Кваліфікаційні вимоги відповідають стажу роботи за фахом та наявній кваліфікаційній категорії.

Умови оплати праці

20000

Додаткові переваги для працівника